Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek (ASZF)

1 Általános rendelkezések

  A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) Ruszkai-Nemes Anita e.v. (a továbbiakban: Szolgáltató) és az www.lablessons.hu weboldalon keresztül nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő (a továbbiakban: Felhasználó) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.lablessons.hu  weboldalon keresztül történik. Az ÁSZF útján kötött szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek, Szolgáltató nem iktatja azt, így a későbbiekben nem hozzáférhető. A weboldalon történő vásárlásra a jelen ÁSZF, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet vonatkozik. A szerződéskötés nyelve a magyar.

  2. Felek

  Szolgáltató:

  Név: Ruszkai-Nemes Anita e.v.

  Nyilvántartási száma: 56918773

  Adószáma: 58394146122

  Székhely: 7632 Pécs, Fülep Lajos utca 22. 2/9

  Levélcím: 7632 Pécs, Fülep Lajos utca 22. 2/9

  email: info@lablessons.hu

  Felhasználó:

  A weboldalon keresztül vételi ajánlatot tevő, szerződést kötő személy.

  3. A szolgáltatás

  3.1 A szolgáltatás leírása

  Az www.lablessons.hu Ruszkai-Nemes Anita e.v. online oktatási felülete, melyen élő online kurzusokat és elektronikus oktatási anyagokat kínál (videók, kérdéssorok, fájlok, szövegek, képek, illusztrációk stb. formájában) az érdeklődő felhasználók számára. A kínált tanfolyamok, tananyagok megvásárlásához regisztráció szükséges.

  3.2 Regisztráció menete

  3.2.1. Felhasználónak számít minden olyan természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, vagy egyéb szervezet, aki sikeresen kitölti a regisztrációs űrlapot és elfogadja az ÁSZF-et, valamint az Adatkezelési tájékoztatót.

  3.2.2. Felhasználó a regisztráció során megadott e-mail címmel és jelszóval tud belépni a szolgáltatás felületére.

  3.2.3. A Felhasználó vállalja, hogy a szolgáltatás igénybevételéhez használt azonosítókat (email-cím és jelszó) harmadik fél számára nem adja tovább.

  3.2.4. Amennyiben a felhasználói fiókot harmadik fél is használja, a Szolgáltató jogosult a Felhasználó felhasználói fiókjának felfüggesztésére vagy törlésére.

  3.2.5. A regisztráció során megadott adatok helyességéért és hitelességéért a Felhasználó a felelős.

  3.2.6 A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót, ha tudomására jut, hogy harmadik fél jogosulatlanul szerzett tudomást a belépéshez szükséges adatokról. Emellett köteles megváltoztatni belépési jelszavát.

  3.3 A szolgáltatás ellenértéke

  3.3.1. Azon tartalmak elérése, melyekhez a Szolgáltatásban ellenértéket határoztak meg, csak díjfizetés ellenében lehetséges.

  3.3.2. A díjfizetéssel a Felhasználó hozzáférést vásárol a tanfolyamokhoz, oktatási anyagokhoz. A hozzáférés lehet időben korlátos vagy külön korlátozás nélküli, melyet az adott oktatási anyagnál külön feltüntet a Szolgáltató (ennek hiányában a tartalom külön korlátozás nélkülinek minősül). A külön korlátozás nélküli hozzáféréseknél a Szolgáltató a Szolgáltatás fennállása alatt minimum 6 hónapos hozzáférést garantál.

  3.3.3. A Felhasználó csak akkor jogosult a tanfolyamon való részvételre, illetve az oktatási anyag megtekintésére, ha annak ellenértéke a Szolgáltató számláján jóváírásra került.

  3.3.4. A díjfizetés történhet

  • banki átutalással a szolgáltató számlaszámára, vagy
  • kézpénzes fizetéssel

  3.3.5 A Szolgáltató a fizetés után elektronikus számlát állít ki, melyet elektronikusan megküld a Felhasználó részére. A számla kiállításának késedelme vagy elmaradása nem minősül a díjról való lemondásnak

  3.4 A szolgáltatás használata

  3.4.1. A Szolgáltatásban elérhető tartalmakat (különösen, de nem kizárólag az online videókat) csak a Szolgáltatás felületén lehet megtekinteni, azokat letölteni, másolni, sokszorosítani, megosztani, mások számára hozzáférhetővé tenni szigorúan tilos.

  3.4.2. A Felhasználó a Szolgáltatás felületén megtekintett tartalmat, vagy annak bármely részét, csak a szerzői és szellemi alkotásokról szóló jogszabályok, különösen a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény megtartásával használhatja fel.

  3.4.3. Az www.lablessons.hu oldalon található minden tartalom Ruszkai-Nemes Anita e.v. tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak.

  3.4.4. A szerzői jogok bármely megsértéséből eredő mindennemű kárért a jogsértő Felhasználót terheli a felelősség.

  3.4.5. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás megszűnésével a már megvásárolt hozzáféréseket többé nem éri el és ezért a Szolgáltató semmilyen felelősséggel és kártérítéssel nem tartozik a Felhasználó felé.

  3.4.6. Amennyiben a Szolgáltatás használatával összefüggő bármely tevékenység a Felhasználó államának joga szerint nem megengedett, a használatért kizárólag Felhasználót terheli a felelősség.

  4. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

  4.1 A Szolgáltatás weboldala és a weboldalon található valamennyi tartalom, videófájl, hanganyag, fájl, szöveg, grafika, ábra stb. a Szolgáltató kizárólagos tulajdonát képezi. A weboldal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti szerzői jogi védelem alatt áll.

  4.2 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek a Felhasználó írásos jóváhagyása nélkül nem adhatja át. Kivételt képez a törvény által rögzített kötelezettség adatszolgáltatásra és jelen ÁSZF 7. pontja.

  4.3 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által írt oktatási anyag értékeléseit felhasználni a szolgáltatás népszerűsítése érdekében.

  4.4 A Szolgáltató jogosult a Felhasználó által megvásárolt oktatási anyagokat módosítani (tartalom, ár stb.). A megvásárlást követően történt módosításokról a Szolgáltató a Felhasználót nem köteles értesíteni.

  A Felhasználót a módosítások során végzett változtatások miatt kártérítés nem illeti meg.

  5. Felelősség

  5.1 A Szolgáltató nem vállal felelősséget semmilyen közvetett vagy közvetlen kárért (például, de nem kizárólagosan felsorolva, így egyéb lehetőséget sem kizárva: adatvesztés, üzleti haszon elmaradása, üzleti tevékenység félbeszakadása, egyéb anyagi veszteségek), mely a Szolgáltatás használatából vagy esetleges gátolt működéséből ered, nem ideértve a Ptk. 6:526. §-ban foglaltakat.

  5.2 A Szolgáltató nem vállal felelősséget a Szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó egyéb weboldalak folyamatos, hibamentes működéséért, vagy vírusoktól és egyéb kártevőktől való mentességéért. Szolgáltatót nem terheli felelősség a Felhasználó által a Szolgáltatás használata során az interneten továbbított adatok esetleges elvesztéséért.

  5.3 A Szolgáltató nem vállal felelősséget az érettségi, vagy egyéb, általa tartott tanfolyam, általa készített oktatási anyag tárgykörében tett vizsga sikerességéért, annak során elért eredményért. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az ismeretanyag elsajátításáért a felelősség őt terheli. Sikertelen, vagy a Felhasználó által nem megfelelőnek tartott eredmény esetén a Szolgáltatót nem terheli anyagi felelősség.

  5.4 A Szolgáltató a Felhasználók által harmadik személynek okozott károkért, kimaradásokért stb. nem tehető felelőssé.

  5.5 Amennyiben Szolgáltató kártérítési felelőssége felmerülne, a kártérítés mértéke a Szolgáltatás díjának mértékéig terjed.

  6. Karbantartás

  6.1 A Szolgáltató, hogy szolgáltatásait a Felhasználók számára a legmagasabb színvonalon tudja nyújtani, online felületén rendszeres karbantartást végez, mely a szolgáltatás korlátozásával vagy szünetelésével járhat. A karbantartási munkálatokat lehetőség szerint, de nem kizárólag 22.00-06.00 óra között végzi, mely karbantartások alkalmankénti időtartama maximum 48 óra.

  6.2 A Szolgáltató a karbantartással összefüggésben keletkező semmilyen kárért felelősséget nem vállal.

  6.3 Az előre tervezett karbantartások időpontjait a Szolgáltató a weboldalán feltünteti legalább 2 nappal előre.

  6.4 A nem tervezett (hibaelhárításra irányuló) karbantartások időpontjait a Szolgáltató nem köteles előre bejelenteni.

  6.5 A Szolgáltató műszaki hibabejelentő szolgáltatást működtet az alábbi e-mail címen: tarsadalomerettsegi.info@gmail.com

  6.6 A Szolgáltató nem vállal semminemű felelősséget a szolgáltatás olyan akadozásáért, szüneteléséért és az ebből eredő bárminemű kárért, mely olyan műszaki, infrastrukturális okból következett be, mely érdekkörén kívül esik (pl. áramszünet stb.), továbbá amely 22.00-06.00 óra között végzett karbantartási munkálatok miatt és ezen idő alatt következett be.

  7. Adatkezelés

  7.1 A Szolgáltató köteles a Szolgáltatásban tárolt adatok kezelését törvényes módon ellátni.

  7.2 A Szolgáltatás használata során a Szolgáltató technikai okokból automatikusan rögzítheti a Felhasználók IP címét, az általa használt operációs rendszer és böngészőprogram típusát és más információkat. Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi. Az így nyert adatokhoz a Felhasználók nem, csak a Szolgáltató fér hozzá.

  7.3 A fenti információkat Szolgáltató kizárólag a Szolgáltatás technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel. 7.4 Felhasználó adatai, a tárhelyen és adatbázisokban tárolt információk felhasználhatóak a Felhasználó és a Szolgáltató között felmerülő kérdések, viták megoldásakor.

  8. Elállási jog, jótállás

  8.1 Szolgáltatónak jogában áll a megrendelés leadását követő 72 órán belül a vásárlási ajánlatot indoklás nélkül visszautasítani. A visszaigazoló email nem korlátozza ezt a lehetőségét.

  8.2 A Felhasználónak mindaddig joga van az elálláshoz, amíg az élő online tanfolyam első alkalmára sor kerül, illetve e-learning kurzus valamelyik fizetős anyagát meg nem nyitotta. Ez a rendszeren belül látszik. Ezt követően a vásárlástól való elállást nem tudjuk elfogadni.

  Szolgáltató a nem tárgyi adathordozón nyújtott digitális adattartalom tekintetében felhívja a Felhasználó figyelmét a 45/2014. (II.26.) Korm.rendelet 29.§ a) pontjára, azaz ha „a vállalkozás a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg a teljesítést, és a fogyasztó e beleegyezésével egyidejűleg nyilatkozott annak tudomásul vételéről, a teljesítés megkezdését követően a fogyasztó elveszíti a 20. § szerinti jogát.”

  Ha a Felhasználó elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) az impresszumban megjelölt címre.

  Ebből a célból felhasználhatja a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet mellékletében foglalt elállási/felmondási nyilatkozatmintát is.

  A Felhasználó határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.

  8.3 Az elállás/felmondás joghatásai:

  Ha a Felhasználó eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Felhasználó elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül a Szolgáltató visszatéríti a Felhasználó által fizetett összeget. A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Felhasználó más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Felhasználót semmilyen többletköltség nem terheli.

  8.4 Tekintettel arra, hogy a termékek elektronikus úton kerülnek átadásra, így azokért a Szolgáltató jótállást nem vállal.

  9. Szerződés megszűnése

  9.1 A jelen Szerződés megszűnik, amennyiben a Szolgáltató vagy a Felhasználó törli magát a Szolgáltatás felhasználói közül, valamint, ha a Szolgáltató vagy a Felhasználó megszűnik.

  9.2 Bármelyik fél jogosult a jelen Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik Fél a jelen Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségét súlyosan megszegi.

  10. Vis maior

   10.1 Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

   10.2 Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja az egy hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

   10.3 A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet, az ügyfél nem jogosult kártérítésre.

   11. Záró rendelkezések

    11.1 A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

    11.2 Bármely, a Felek közötti jogviszonyból eredő, vagy azzal kapcsolatos jogvitát – beleértve az annak létezésére, érvényességére, vagy megszűnésére vonatkozó kérdéseket is – a Megrendelő és a Szolgáltató, illetve Szolgáltató és a Felhasználó igyekeznek bírósági úton kívül, tárgyalásos úton megoldani.

    11.3 Amennyiben a jelen Szerződési Feltételek valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná válik, az a többi Szerződési Feltétel érvényét vagy hatályát nem érinti, kivéve, ha ezen rendelkezés nélkül a Felek a szerződést nem kötötték volna meg.

    12. Kapcsolattartás

     12.1 A Felek kijelentik, hogy elfogadják az elektronikus levél (e-mail) útján történő kapcsolattartást, mint a kapcsolattartás hivatalos útját. A Szolgáltató kapcsolattartásra fenntartott e-mail címe: info@lablessons.hu

     12.2 A Felek a jelen Szerződési Feltételek hatálya alatt kapcsolattartóik útján együttműködnek, kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni a jelen szerződést érintő lényeges körülményekről, azok megváltozásáról.

     Szerződés melléklete

     Elállási/Felmondási nyilatkozat minta

     1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez

     (csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

     Címzett* :  ………………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………….

     Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében** : ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. ……………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………….

     Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

     A fogyasztó(k) neve:

     A fogyasztó(k) címe:

     A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

     Kelt

     ———

     *Itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése.

     **A visszaküldendő termékek megjelölése. Aláírás kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén szükséges